Sen Kasandry

Materiał chroniony prawem autorskim

Uwaga – daję angielskie tytuły filmów, gdyż po polsku wszystkie tytuły z nieznanych i dziwacznych powodów tłumaczy się jako „Hazardzista” albo „Hazardzistka”, co powoduje totalny galimatias np. film „Spłukana” albo inaczej „W drodze do plajty” czyli angielskie „Going for Broke” to „Hazardzistka”(uhaha). „Owning Mahoney” to „Hazardzista”. Bez sensu – wiadomo. Ciekawe jak przetłumaczyć oryginalny tytuł filmu „The Gambler” („Hazardzista”) z 1974.

Humility by Cassandra Dream

http://www.femalegamblers.info/past-issues/dec2008.htm

Vol. X  Issue No. 12   December 2008 http://www.femalegamblers.info/

Pokora według Snu Kasandry

Widziałam wiele filmów o hazardzie i o kompulsywnym hazardzie. Wymienię kilka:

” Żądło”(The Sting (1973), The Gambler (1974), Rounders (1998), Casino (1995), The Cincinnati Kid (1965), The Cooler (2003), Croupier (1998), Kaleidoscope (1966), High Roller: The Stu Ungar Story (2003)…

W każdym z tych filmów odnajduję trochę Siebie i kilku z nich poświęciłam szczególną uwagę. Film „Hazardzistka”(„Going For Broke” 2003) o mojej Siostrze, odegrał znaczącą rolę w moim zdrowieniu. W styczniu 2007 roku po długiej, przepłakanej nocy, napisałam na mojej polskiej stronie internetowej wyznanie o mnie i o tym, jak muzyka z automatów „grała” w mojej głowie, wtedy, gdy uprawiałam hazard. Przysięgam na Boga – byłam przekonana w tym czasie, że byłam jedyną osobą w świecie, która doświadczyła czegoś tak przerażającego i okropnego.

W kwietniu 2007 roku, w polskiej telewizji, zobaczyłam ten film po raz pierwszy. Potem przeczytałam w internecie o tym, że ten „ film oparty na prawdziwym zdarzeniu, spowodował, że wszystkie kasyna w Nevadzie, zostały zmuszone prawnie do umieszczenia numerów telefonów Anonimowych Hazardzistów w razie, gdyby były potrzebne ich uczestnikom”. Ten film jest wielkim filmem. Ona jest Mną. Z jedną różnicą. Ona jest matką i żoną a ja straciłam tą okazję z powodu uprawiania hazardu.

Kiedy obejrzałam film „Hazardzista”( „Owning Mahowny” 2003) o kompulsywnym hazardziście z Kanady, byłam zaszokowana. Dan Mahowny grał w kasynach i obstawiał w STSach. Więc według niektórych kryteriów był hazardzistą akcji a ja byłam hazardzistką typu ucieczka. Jak więc jest możliwe, że ja czuję to, co on czuł. To jest tak, jakby jego mózg był w moim mózgu. Powodem jest to, że on jest samotny i pogubiony sam w sobie. On grał w kasynach, grał w karty i kości ale czy tak naprawdę on potrzebował krupiera i towarzystwa innych? Nie. Istnieje tylko on i gra. Nic innego się nie liczy. Czysty hazardzista – zdaniem dyrektora kasyna. Zero narkotyków. Zero alkoholu. Zero seksu. On jest Mną. Jedyna różnica jest taka, że on idzie siedzieć za defraudacje, ja poszłam w totalne szaleństwo.


Ojciec głównego bohatera „Podwójnej Gry”( Two For the Money -2005) był zadowolony z syna tylko jeden raz. Tylko raz. .Dotyczy to zdarzenia z dzieciństwa bohatera. I nigdy więcej. Jego ojciec to moja matka. On jest Mną w tym właśnie momencie dzieciństwa.

Ale największym filmem dla mnie jest „Sen Kasandry” Woody Allena. Film, który widziałam setki razy i za każdym razem odkrywam coś nowego. To film o bogatym wujku z Kalifornii – miejscu marzeń dla wielu – wujku, który jest szanowanym obywatelem i biznesmenem pozbawionym jakichkolwiek wartości moralnych i oszustem, który w ostatecznym rozrachunku staje się Wielkim Zwycięzcą.


Trzy osoby nie żyją ale on ocala swoją wolność. Jest to film o tym, czym jest rodzina(więzy krwi) i lojalność wobec rodziców i o naszym obowiązku bycia lojalnymi wobec nas samych i o naszych planach na życie. O WYBORACH. O żonie i matce poniżającej wszystkich poza jej bratem (wujek).O ludzkiej naturze i naszych osądach, porównaniach i rozumieniu(pojmowaniu) grzechów i ich konsekwencji (następstwach). O Kainie, który wreszcie dokonuje dobrego wyboru i jest ukarany przez Śmierć i Abla, i moralne wybory. To jest film o tym z jaką łatwością się mówi – ja bym zrobił albo nie zrobił tego w taki czy taki sposób dopóki nie nadchodzi taki właśnie moment wyboru. Jest to film przeczuciach, miłości, walce Dobra i Zła, o Boskim Planie i o tym , jak nagle może przyjść Śmierć, o Wierze, o Martinie Burn –pokerzyście i doskonałych genach jego matki i o przeznaczeniu. Mogłabym mówić godzinami o tym filmie i napisać setki stron.

Czy to jest także film o świecie wypełnionym narkotykami i alkoholem? ( jak mówi o nim w końcowej scenie policjant, który nie wspomina o hazardzie).

Dla mnie ten film jest przede wszystkim filmem o moim kumplu Hazardziście – który nie musi robić Obrachunku Kroku Czwartego. Słabym Hazardziście i Mocnym Człowieku jednocześnie. Amoralnym i moralnym w tym samym czasie. Jego odpowiedzią na jego słabości i problemy jest uprawianie hazardu. On dokonał złego wyboru – zabijając kogoś – ale nie potrzebuje obrachunku. Jego sumienie jest jego przekleństwem i jego śmierć może być jedynym rozwiązaniem. Wybawieniem, które przychodzi, jako Dar od miłosiernego Boga.

Widzicie, mogłoby być jedno zakończenie dla tych wszystkich filmów. Miting Anonimowych Hazardzistów, miejsce Największych Rozgrywek na tym Świecie pomiędzy Aniołami, które przeszły Piekło kompulsywnego hazardu i teraz usiłują wydrzeć ludzkie dusze Diabłu. Czy jest jakakolwiek inna gra, która mogłaby dostarczyć większy dreszcz? Ja jej posmakowałam. Smakuje wyśmienicie. To jest najtrudniejsza gra, gdzie stawką jest ludzkie życie. Najbardziej liczy się nagroda, którą jest Pokora Pod Adresem Wszystkiego o czym jest film Woody Allena.

Czyż jest inna gra, która mogłaby się Bogu bardziej podobać niż Gra W Dobre i Złe Wybory?

Isia w Polsce

Wyjaśniam:

Kasandra – w mitologii greckiej córka króla Troi Priama i jego żony Hekabe. Jej bliźniaczym bratem był Helenos. Zakochany w niej Apollo dał jej dar widzenia przyszłości, jednak Kasandra nie odwzajemniła jego miłości. Rozgoryczony rzucił na nią klątwę, sprawiając, że nikt nie wierzył w jej przepowiednie. Dramatycznych ostrzeżeń Kasandry nie słuchali jej rodacy, nie udało się jej zapobiec upadkowi Troi. Po zdobyciu miasta przez Achajów, została wywieziona do Myken jako branka króla Agamemnona. Urodziła mu synów-bliźniaków – Teledamosa i Pelopsa. Także Agamemnon nie wierzył jej przepowiedniom. Kasandra zginęła razem z nim i dwoma synami, zamordowana przez żonę Agamemnona Klitajmestrę i jej kochanka Egista.

Jej imię stało się synonimem złowróżbnej prorokini, wieszczącej nieszczęście.

Źródło internetowe:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasandra_(mitologia)

Humility by Cassandra Dream

I have seen several movies on gambling and compulsive gambling. To name a few: The Sting (1973), The Gambler (1974), Rounders (1998), Casino (1995), The Cincinnati Kid (1965), The Cooler (2003), Croupier (1998), Kaleidoscope (1966), and High Roller: The Stu Ungar Story (2003)…Isia in Poland

In each of those movies I find a little bit of Me and there are a few where I paid special attention. Movie, Going for Broke (2003) about my Sister, played an incredible role in my recovery. In January 2007 after a long night of crying I wrote on my Polish website a recollection about me and how the slots music played in my head while I was gambling. I swear to God – I was sure at that time, I was the only one in this world to experience something so scary and horrible.

In April 2007, on Polish TV I saw this movie for the first time. Then I read on the internet, “this movie based on a true incident, resulted in all Nevada casinos being required by law to post the telephone number for Gamblers Anonymous, should any of their patrons need it”. It is a Great Movie. She is Me. Except one difference, she is a mother and wife — I lost that opportunity due to gambling..

When I saw Owning Mahowny (2003) about a compulsive gambler from Canada, I was in shock. Dan Mahowny gambled in casinos and placed bets on sporting events. So according to some criteria he was an action gambler and I was an escape gambler. So how is it possible I can feel what he feels. It is like his brain was inside of my brain? It is because he was so lonely and so lost inside of himself.  He gambled in casinos, playing cards and dice, but did he really need a croupier and company of others?  No. It is only him and gambling. Nothing else matters to him. Pure gambler – according to casino boss. No drugs. No alcohol. No sex. He is Me. The only difference is – he goes to jail for embezzlements, I went into a total madness.

The father of the main character of Two for the Money (2005) was only satisfied with his son once. Only once. It was a story of the main character’s childhood. His father is my mother. He is Me at that specific childhood moment.

But the greatest movie for me is Cassandra’s Dream by Woody Allen. It is a movie I have seen hundreds of times and each time I discover something new. It is a movie about a rich uncle from California – a dream place for many – uncle, respected citizen and businessman with no moral values and a crook who as a final result becomes the Big Winner.

Three people are dead but he saves his freedom. It is a movie about what family is (blood is blood) and loyalty towards our parents and our duty to be loyal to ourselves and our plans for life. About CHOICES. About wife and mother humiliating everybody except her brother (an uncle). About human nature and our judgments, comparisons and understandings of sins and after effects. About Kain who finally makes a good choice and is punished by Death and Abel and moral boundries. It is a movie about how easy it is to say – I wouldn’t or I would do this or that until that very moment of choice. It is a movie about premonitions, love, fight between Good and Bad, about Gods Plan and how Death can come suddenly, about Faith, about Martin Burns – poker player and his mother, excellent genes and destination. I can talk for hours about that movie and write hundreds of pages.

Is this movie also about this world “full of drugs and alcohol”? (this is a quote from the policeman in the final scene and he doesn’t mention gambling).

For me this movie is first of all about my fellow Gambler – who doesn’t have to make a Fourth Step Inventory. A Weak Gambler and Strong Human Being and amoral and moral at the same time. The answer to his weaknesses and problems is gambling. He made a wrong choice – by killing someone – but he doesn’t need to take his inventory. His conscience is his curse and his death can be the only solution. Redemption  comes as a gift from a merciful God.

You see, there could be one ending to all those movies, Gamblers Anonymous meetings, the place of the Biggest Games in this World between Angels who went through the Hell of compulsive gambling and now try to whip away human souls from the Devil. Is there any other game which can give a better thrill? I tasted it. It tasted delicious. It is the most difficult game where the stake is a human life. What is important is the reward which is Humility Towards Everything, which is what Woody Allens’ movie is all about.